ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพและประเมินผล อสม.ในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ

๔ ส.ค.๕๘ สบส.๗ ขอนแก่น จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพและประเมินผล อสม.ในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยได้รับการสนุบสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่นในการฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือและแแบประเมิน มีพื้นที่ต้นแบบจังหวัดละ ๑ ตำบล รวม ๔ ตำบล ได้แก่ รพ.สต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รพ.สต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น รพ.สต.สะอาดนาดี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และรพสต.ยางใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหารสารคาม เพื่อส่งเสริมบทบาท อสม.ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ ๙ เดือน, ๑ ปีครึ่ง, ๒ปีครึ่ง และ ๓ ปีครึ่ง

จัดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสนับสนุนบริการเขต ๗ ขอนแก่น (สบส.๗ ขอนแก่น) ร่วมกับ สบส.๘ อุดรธานี สบส.๙ นครราชสีมา และ สบส.๑๐ อุบลราชธานี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการสนับสนุนการขัดการสุขภาพชุมชน ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สบส.๑0 อุบลราชธานี เพื่อจัดทำแผนยุทธศาตร์ของชมรม อสม.ภาคฯ เพื่อสู่การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานและเลขาชมรม อสม. ๒๐ จังหวัด และผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สบส.เขต ๗ - ๑๐

 

 

           

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ

         

Read more: กรม สบส. ขยายเวลาโครงการ 1 อสม. ขอ 1 คนเลิกสูบบุหรี่” ตลอดปี 59 คาดลดนักสูบหน้าใหม่ ร้อยละ 80

Page 8 of 9