ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย นางพอชม ฉวีวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและคณะ จัดประชุมการส่งเสริมนิเทศการพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากรจาก สบส.๗ และ สบส.๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๗

วิทยากรพี่เลี้ยง อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และพัฒนามาตรฐานสุขศาลา

วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง อสม. ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 7 “วิทยากรพี่เลี้ยง อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และพัฒนามาตรฐานสุขศาลา เพื่อการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ในตำบลจัดการสุขภาพดี ณ โรงแรมโฆษะ

 

จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส่วนภูมิภาค

 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สบส.๗ ขอนแก่น จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลต่าง ๆ ตลอดจนคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามในเขตสุขภาพที่ ๗

๑๗ ก.พ.๕๘ ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด พร้อมทีมงาน สบส.๗ ขอนแก่น ติดตามให้กำลังใจ การอบรม อสม.ป.ป.ช.ของทีมงานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.ร้อยเอ็ด ที่ อ.ธว้ชบุรี พร้อมด้วย อ.โสภิดา สตาร์ไบร์ท และทีมงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น ร่วมถอดบทเรียน การจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ของ อสม.อภิชาติ โพธิสาร อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขายาเสพติด ปี ๒๕๕๓ ณ รพ.สต.เหนือเมือง ร้อยเอ็ด

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ระดับชาติ สาขายาเสพย์ติด ที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Page 7 of 9