ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 – 29 มิ.ย. ๒๕๕๘ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กร อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการสนับสนุนการจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปี 2558

๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ อุบลราชธานี โดยมี รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธเรศ กรัษรวิวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

21มีนาคม 2558  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมงานคัดเลือก อสม.ระดับชาติ อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ท่านรองธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลืออก อสม.ดีเด่นระดับชาติ

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร หัวหน้าทีมตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน HA ที่ สบส.๗ ขอนแก่น เป็นเสริมสร้างพลังอย่างสร้างสรรค์ ให้กำลังใจ ทำให้ทีมงาน สบส.๗ มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์ของเรา สู่เป้าหมายการพัฒนาต่อไปเป็นโอกาสดีอยู่ในช่วงปีใหม่ไทย จึงได้ทำพิธีสรงน้ำพระ และสักการะพระวิษณุกรรม พร้อมกับทีมงาน สบส.๗

 

๒๐ มีนาคม คือ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นวันแห่งการเชิดชูเกียรติ คนดีของแผ่นดิน " อสม.หนึ่งล้านสี่หมื่นกว่าคนที่มีอยู่ทุกหัวระแหงของประเทศไทย

Page 6 of 9