ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชมรม อสม. เขต ๗

๑๕-๑๖ มิถุนายน ๕๘ สบส.๗ ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชมรม อสม. เขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สบส.๘ อุดรธานี เพื่อจัดทำแผนที่ยุทธศาตร์และกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฎิบัติในพื้นที่ชุมชน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ทีมชมรม อสม.จังหวัดละ ๕ คน และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.ในเขต ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ รวม ๒๕ คน

การประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการ "การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ" ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สบส.ประชุมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี ๕๙

วันที่ ๙-๑๐ พ.ย.๕๘ ทีมงาน สบส.๗ ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ ประจำปี ๒๕๕๙ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

 

กอง สช.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปี ๕๘

๒๗ - ๒๘ พ.ย. ๕๗ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบาย และนางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน

๑๘ –๒๐ พฤษภาคม ๕๘ คณะของ อสม.ดีเยี่ยม/ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ภาคอีสาน ไปพักที่ โรงแรมภูงา จ.พังงา ดินแดนแห่งขุนเขา งดงามตั้งแต่แสงแรกแห่งอรุณ มีตัวแทนไปเก็บภาพที่ศาลหลักเมืองพังงา เพื่อขอพรให้คุ้มครองคณะให้เดินทางปลอดภัย ไปเก็บภาพศาลากลางพังงาที่งดงาม และไปสัมผัส..ตะวันขึ้นที่อ่าวพังงา ..งามหลาย ๆ

Page 4 of 9