เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการอบรม

นโยบายงานมาตรฐาน สบส. ปี๕๙

                        ๑. วิสัยทัศน์ นโยบาย กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ ( โดย นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ดาวน์โหลด

                        ๒. การพัฒนากฎหมายในงานคุ้มครองผู้บริโภค ( โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ดาวน์โหลด

                        ๓. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานละเกณฑ์ ๓ ด้าน ( โดย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ดาวน์โหลด

                        ๔. แนวทางเยี่ยประเมินละเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน ( โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ) ดาวน์โหลด

                        ๕. กระบวนการจัดการโฆษณา ( โดย นายนพดล มุสิก ) ดาวน์โหลด

                         ๖. กฎหมาย พ.ร.บ. สถานประกอบการสุขภาพ ( โดย นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาลดาวน์โหลด

                         ๗. คลีนิกการประกอบโรคศิลปะ ( โดย นางสาวประนอณัฐา วิไลรัตน์ ) ดาวน์โหลด

                         ๘. สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล ( โดย ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ) ดาวน์โหลด

                         ๙. กฎหายสถานพยาบาลและคลีนิกเสริความมงาม ( โดย นายชาตรี พินใย ) ดาวน์โหลด

                        ๑๐. พ.ร.บ. - อุ้มบุญ ( โดย ภ.ญ.ชยาวี หาญวัฒนะกุล ) ดาวน์โหลด

                        ๑๑. คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาคารแและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข ( โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากรดาวน์โหลด

                        ๑๒. แแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี๒๕๕๙ ( โดย นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูรดาวน์โหลด

                        ๑๓. ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. อสม. ( โดย นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ ) ดาวน์โหลด

                        ๑๔. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ( โดย นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี ) ดาวน์โหลด

                        ๑๕. มาตรฐานด้านสุขศึกษา-ปรัับล่าสุด ดาวน์โหลด

                        ๑๖. มาตรฐานกองแบบ ( โดย นายเสรี ลาภยุติธรรมดาวน์โหลด

                        ๑๗. มาตรฐานด้านวิศวกรรม ( ๑๗ พ.ย. ๔๘ ) ดาวน์โหลด

แนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการ

                         ๑. การชี้แจ้งแนวทางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ( โดย นางสุุจินดา สุขกำเนิด ) ดาวน์โหลด

ห้องประชุมย่อยที่ ๑  มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์

                   ๑. มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ( โดย นายภิญโญ รัตนตรัย ) ดาวน์โหลด

                             ๒. มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (โดย นายศักดา ติวเรือง ) ดาวน์โหลด  

                     ๓. มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (โดย นายถาวร โสภา ) ดาวน์โหลด    

ห้องประชุมย่อยที่ ๒ มาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

                         ๑. มาตรฐานอาคารละสิ่งแแวดล้อม

                             ( โดย นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล , นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์ , นายอภิญญา ภูศรี )

                             ดาวน์โหลด ๑   

ห้องประชุมย่อยที่ ๓  มาตรฐานงานสุขศึกษา

                 ๑. การประเมินมาตรสุขศึกษาด้วยตนเองในเว็บไซต์

                         ๒. กระบวนการเยี่ยประ้มินนมาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล

                     ( โดย นางพิสมัย สุขอมรรัตน์ , นายถวิล เลิกชัยภูมิ )

                     ดาวน์โหลด