สถานที่ตั้ง

            เลขที่ 303/2 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา

           อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

           โทรศัพท์ (043)243738-9 โทรสาร (043)247045

            http://do7.hss.moph.go.th          E-mail: