อบรม วิทยากรต้นแบบ อสม.ป.ป.ช. ภาคอีสาน

วันที่ ๑๑ -๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)เขต ๗ ขอนแก่น เขต ๘ อุดรธานี เขต ๙ นครราชสีมา และ เขต ๑๐ อุบลราชธานี จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต :กิจกรรมอบรมวิทยากรต้นแบบ อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยผุ้เข้าประชุมประกอบด้วย ประชมรม อสม.ระดับจังหวัด หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนระดับ ระดับอำเภอ ประมาณ ๔๐๐ คน เพื่อสร้างเครือข่าย อสม.ปปช.ในระดับหมู่บ้านต่อไป